Referat fra Generalforsamling 2009
Generalforsamlingen blev holdt på restaurant Wirtshaus zur Mägd, Skt Johann-Vorstadt 29, Bassel. Mødet startede kl 19.00.
Der var ialt 38 personer inkl bestyrelsemedlemmer tilstede. 11 medlemmer havde på forhånd meldt afbud.

1. Valg af dirigent og stemmetæller
Som dirigent valgtes Ralph Härter og som stemmetæller valgtes Leif Meyer-Bøgsted.

2. Godkendelse af sidste års protokol
Sidste års protokollen blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer. Det fandtes ikke nødvendigt at læse den op.

3. Formandens årsberetning
Inden starten meddelte formanden, Mette Rostén Moser, at der også i 2008 var et medlem, Alma Fouradoulas, der var død efter lang tids sygdom. Man rejste sig alle i respekt.
Formanden berettede derefter om sidste års begivenheder. Se her for det fulde referat. Beretningen blev understøttet af billeder vist på film lærred.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og revisorernes beretning
Der er for øjeblikket 152 betalende medlemmer, samt 6 bestyrelsesmedlemmer samt deres partnere og 6 æres medlemmer, ialt 169.
Regnskabet for 2008 viser et overskud på CHF 3991,88.
Michael Krarup rejste sig derefter op og gav revisorernes beretning. Man har revideret regnskabet og fundet det i orden. Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.

5. Decharge af  bestyrelsen og øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisorer og revisorsupleant
Decharge af bestyrelsen m.m. blev enstemmigt vedtaget. Christian Grods havde desværre valgt at træde ud af bestyrelsen pga arbejdspres.

6. Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisorer og revisorsupleant
Inden man gik over til valget, gjorde dirigenten opmærksom på at bestyrelsen sidder der med ret til at træffe beslutninger på klubbens vegne, det er ikke kun en arrangements-kommite.
Mette Rostén Moser genopstillede til formandsposten. Hun blev genvalgt uden modkandidater med enstemmighed.
De øvrige bestyrelses medlemmer, Dorthe Kahnau, Ingelise Jensen, Anette Hornemann og Willy Jensen, bortset fra som tidligere nævnt Christian Grods, havde på forhånd accepteret at genopstille. De blev alle genvalgt uden modkandidater med enstemmighed.
Christian Munch Larsen erklærede sig derefter villig til at indgå i bestyrelsen. Dette blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen.
Gerd Friedrich havde ønsket af træde tilbage som revisor. Michael Krarup genopstillede som revisor og nuværende suppleant Qassim Haleem opstillede som revisor. De blev begge enstemmigt valgt. Efterfølgende erkærede Rolf Thomsen sig villig til at indgå som revisor supleant. Dette blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen.

7. Fastlæggelse af kontingent
Kontingentet forbliver uændret CHF 50 for  voksne. Børn, Au Pairs og hjemmeboende studerende til det fyldte 20. år kommer fortsat gratis med. Dette blev enstemmigt vedtaget.

8. Årsprogrammet 2009
Årsprogrammet blev fremlagt af Dorthe Kahnau. Se programmet her.

9. Eventuelt, herunder indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

Den officelle del af Generalforsamlingen 2009 sluttede 20.15, hvorefter klubben sponsorede et let måltid.

Se billederne....