Referat fra Generalforsamling 2010
Generalforsamling

Generalforsamlingen blev afholdt i Holbeinhof, Leimenstrasse 67, Basel, torsdag d.28.januar Mødet startede kl.19.00

Der var ialt 30 personer inkl bestyrelsesmedlemmer tilstede.

1.Valg af dirigent og stemmetæller

Valg af dirigent:Ralph Härter

Valg af stemmetällerLeif Bøgsted

2.Godkendelse af sidste års protokol

Sidste års protokol blev enstemmigt vedtaget uden kommentarer. Det fandtes ikke nødvendigt at læse den højt. Et eksemplar var lagt frem til gennemlæsning, hvis nogen ville læse den.


3. Formandens årsberetning

Inden starten af oplæsningen meddelte Mette Rosten Moser at der i 2009 havde været bortgang af et medlem, Kirsten Hauck. I respekt for den afdøde, rejste vi os alle og afholdt et minuts stilhed.

Clubben gav 30 Chf til et kattehjem istedet for en buket blomster, da det var familiens ønske.

Den afgåede præst Mads Bjørn havde sendt clubben et julekort, hvori han havde skrevet „at han savnede os“.

Klubben forsætter hvor vi slap i 2009, og har igen i 2010 sammensat et omfangsrigt program for clubbens medlemmer.

Inden formanden fortsatte beretningen gav Christian Munch-Larsen et referat fra Skituren i Andermatt  weekenden 22-24.januar 2010. Det havde været en god tur og vil blive gentaget i januar 2011.
Hele formandens beretning kann læses i Harald Blåtand.

4.Forelæggelse af det reviderede regnskab og revisorernes beretning

Regnskabet for 2009 viser et overskud pä 4548,50 CHf. For det detaljerede regnskab henvises til medlemsbladet Harald Blåtand eller klubbens hjemmeside.


Qassim Haleem var som den ene af clubbens revisorer mødt op. Han rejste sig og afgav deres beretning. De havde revideret regnskabet og fundet det i orden. Regnskabet blev herefter enstemmigt vedtaget.


5.Decharge af bestyrelsen samt revisorer-og suppleant

Decharge af bestyrelsen m.m blev enstemmigt vedtaget


6.Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer,revisorer og revisorsuppleant


Mette Rosten Moser genopstillede til formandsposten, de øvrige medlemmer i bestyrelsen, Dorthe Kahnau, Ingelise Jensen, Anette Hornemann, Willy Jensen og Christian Munck-Larsen havde accepteret at genopstille. Der var ingen modkandidater.

Valg af formand:Mette Rosten-Moser blev genvalgt
Valg af bestyrelsesmedlemmer:Alle blev genvalgt 

Valg af revisor:Michael Krarup og Qassim Haleem
Valg af revisorsuppl:Rolf Thomsen

7.Fastlæggelse af Kontingent


Kontingentet forbliver uforandret 50.00 CHf for voksne. Børn, Au pairs og hjemmeboende studerende til det fyldte 20. år kommer fortsat gratis med. Dette blev enstemmigt vedtaget.


8.årsprogrammet 2010

Dorthe Kahnau fremlagde Klubbens årsprogram for 2010 - dette kan ses andetsteds i bladet.

Årsprogrammet vil blive sendt til de medlemmer som ikke var mødt op. De fremmødte fik et med hjem.

9.Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.


10. Eventuelt

Angående Mini-clubben fortalte Anette Hornemann kort, at den startede op igen i januar og der var et godt fremmøde. Der er kommet flere børn til og det tegner jo godt for Mini-clubben.


Der er blevet talt i bestyrelsen om at starte en læsekreds op. Men dette projekt er endnu kun i støbeskeen.


Den officelle del af Generalforsamlingen 2010 sluttede kl.20.15, hvorefter klubben sponsorede et let måltid.

Anette Hornemann
Den Danske Club Basel