Referat m.m. fra Generalforsamling 2012
Generalforsamlingen blev afholdt på Restaurant ”Alte Post”, Centralbahnstrasse 21, 4051 Basel. 23. Januar, 2012.
Mødet startede kl 19:05.

1. Valg af dirigent og stemmetæller
Til dirigent valgtes Michael Krarup. Som stemmetæller valgtes Ralph Härter
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indvarslet

2. Godkendelse af sidste års referat
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Sidste års referat blev enstemmigt godkendt. Det fandtes ikke nødvendigt at læse det højt.

3. Formandens beretning
Formanden, Mette R. Moser aflagde beretning for året der var gået. Klubben har 128 betalende medlemmer, 7 bestyrelsesmedlemmer med partnere samt 6 æresmedlemmer (Jytte og Ueli Weber, Knud Buch-Hansen, Agnethe Christensen, Niels Engel og Rolf Thomsen).
Dorthe træder tilbage fra bestyrelsen. Mette takkede for arbejdet i bestyrelsen.
Den fulde beretning kan læses i Harald Blåtand.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og revisorenes beretning
Regnskabet unviser et overskud på 3.761,32 CHF - mod et underskud på 217,35 CHF for 2010 (Korrigeres der for indbetalingen for Skiweek-enden var der i 2010 reelt et overskud på 2491,65)
Der havde ikke været behov for korrektioner. Revisorberetningen blev oplæst.
Regnskabet godkendtes herefter enstemmigt.

5. Decharge af bestyrelsen samt revisorer og revisorsuppleant
Decharge af bestyrelsen m.m. blev enstemmigt vedtaget

6. Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisorer og revisorsuppleant
Mette Rosten Moser genopstillede til formandsposten. Ingelise Jensen, Adam Hey, Willy Jensen og Christian Munch Larsen genopstillede ligeledes. Anette Hornemann ønsker at træde ud af bestyrelsen, men vil fortsætte som suppleant. Dorthe Kahnau ønsker at træde tilbage som suppleant. Som erstatning for Anette opstillede Elisabeth Nelsson til bestyrelsen. Den samlede bestyrelse og suppleant blev enstemmigt valgt.
Revisorer - Michael Krarup og Quassim Haleem genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. Som revisorsuppleant genopstillede Rolf Thomsen og blev ligeledes enstemmigt genvalgt.

7. Fastlæggelse af kontingent
Kontingentet forbliver uforandret 50 CHF for voksne. Børn, Au-pairs og hjemmeboende studerende til det fyldte 20. år er fortsat  gratis.
Der varsles allerede nu, at bestyrelsen overvejer at hæve kontingentet fra 2013 - for at dække almindelig stigende udgifter og spare sammen til 50 års jubilæumsfest.

8. Årsprogrammet 2012
Adam Hey fremlagde klubbens årsprogram for 2012, som ligeledes blev delt ud til de fremmødte.
Der er igen mange spændende arrangementer og medlemmerne opfordres til at møde talstærkt op.
Som en ny service vil klubben starte en mailbox gruppe (hemmelig) og derigennem sende påmindelser om arrangementer.

9. Indkomne forslag
Køb og salg i HB - og på hjemmesiden. Det blev bakket op af flertallet og bestyrelsen vil gå videre med forslaget.

10. Eventuelt
Der blev fra dirigentens side bedt om forslag til at få flere unge aktive i klubben. Det samme gælder for Den Danske Kirke i Schweiz.
Der vil blive arrangeret en aften i byen for de unge (Cecilie 24) til at mødes en aften i Basel. Medlemmer med børn/børnebørn eller bekendte kan sende e-mail kontakt til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Willy opfordrede til at videregive egen e-mail adresse. Denne bliver naturligvis lukket i klubben og deles ikke med andre. Mail modtagere kan ikke ses af de andre modtagere.
Klubbens web-side er under tilpasning, for at gøre den bedre og mere brugervenlig, med bl.a. web-forum, hvor medlemmerne kan have direkte kontakt uden at skulle involvere web-masteren. Farvelægningen er endnu ikke afgjort.

Generalforsamlingen sluttede 20:15. Formanden takkede Dirigenten og Stemmetælleren for indsatsen og deltagerne for god ro og orden.
Herefter var klubben vært for et  måltid.

Christian Munch Larsen
Den Danske Club Basel.