Generalforsamling torsdag 28. januar 2016
DDCBs 49. generalforsamling afholdtes på restaurant ’Alte Post’ ved Bahnhof SBB den 28. januar, kl. 19.00, hvor der var 37 tilmeldte, mens ialt 40 personer mødte op.
Jytte Nielsen fungerede som dirigent, Carl Goldschmidt var stemmetæller.

Sidste års referat af GF blev kort læst op og vedtoges enstemmigt.

Formanden gennemgik i korte træk sin årsberetning for 2015. Indledningsvis blev af
konsulent Jan Krarup nævnt, at det danske konsulat i Zürich skal flytte og fremtidigt
vil dele adresse med det svenske konsulat. Der udstedes stadig danske pas på
konsulatet i  Zürich.

Klubbens regnskab, der meget kompetent føres af kasserer Ingelise Jensen og var
godkendt af klubbens 2 revisorer (Qassim Haleem og Ralph Härter), blev forelagt og
enstemmigt
godkendt. DDCB havde i 2015 et overskud på CHF 1’790.75, mens postkonto-
og kassebeholdningen pr. 31.12.2015 var på CHF 27’834.05. En del af sidstnævnte beløb
vil blive brugt til at fejre klubbens 50. års jubilæum i 2017.

Decharge af bestyrelsen blev foretaget. En af klubbens revisorer, Qassim Haleem,
ophører i denne funktion, hvorfor en ny revisor søges. Klubmedlemmer der er villige til
at overtage denne opgave (ét meget hyggeligt møde årligt hos klubbens kasserer for at
gennemgå regnskabet) bedes melde sig hos bestyrelsen.

Klubbens formand, Mette Rostén Moser, genvalgtes enstemmigt, ligesom de øvrige
bestyrelsesmedlemmer. Da klubbens webmaster, Willy Jensen, i løbet af 2016 vil
flytte tilbage til Danmark, er en ny webmaster (Kaja Gensetter) ved at blive indarbejdet.
Et andet medlem fra ungdomsgruppen, Sandra Stahel, stillede op som nyt
bestyrelsesmedlem og vil tiltræde bestyrelsen i løbet af 2016. Hermed er 4 medlemmer
fra ungdomsgruppen aktivt involveret i klubbens arbejde, hvilket blev mødt med stor
applaus fra alle fremmødte. Den afgående og genvalgte bestyrelse samt klubbens revisorer
blev takket for deres værdifulde arbejdsindsats.

Kontingentet for medlemskab fastholdtes som CHF 60/år (børn indtil 18 år, studerende og
aupairs er gratis) - svarende til CHF 5 pr. måned.

Årsprogrammet for klubbens arrangementer i 2016 blev fremlagt af Adam Hey.

Under indkomne forslag blev en klubaktivitet (bryggeribesøg ’Basel & sy Bier’) foreslået
af Vivien og Carl Goldschmidt og optaget i klubbens årsprogram.

Der var ingen bemærkninger under punkt 10 ’Eventuelt’.

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 20.10 og efterfulgtes af et dejligt måltid på klubbens regning samt hyggesnak blandt de fremmødte medlemmer.

Vivian Stahel